Opłaty w sezonie 2017/2018

Informacje o opłatach dla uczestników zajęć prowadzonych przez Klub Iskra dotyczą “Szkółki Pływackiej Iskierki” oraz “Pływackiego Przedszkola Iskiereczki” w sezonie 2017/2018 (obowiązuje od sierpnia 2017r.)

W tytule przelewu koniecznie muszą się znajdować następujące dane:
* unikalny identyfikator uczestnika (opis poniżej)
* nr telefonu kontaktowego
* imię i nazwisko uczestnika zajęć, za które jest dokonywana opłata
* nazwa edycji kursu, za który jest dokonywana opłata np. Edycja I, Edycja II

W celu ułatwienia identyfikacji wpłat w tytule przelewu musi znajdować się unikalny identyfikator złożony z inicjałów imienia i nazwiska oraz daty urodzenia uczestnika zajęć (dziecka) np. Szymon Czerski ur. 31 kwietnia 2002 ma identyfikator: SC20020431 – identyfikator jednoznacznie przyporządkuje wpłatę do konkretnego uczestnika zajęć.

Przykład formatu tytuł przelewu

“SC20020431 Szymon Czerski – opłata za Edycję I”


Dane do przelewu


Konińskie Towarzystwo Pływackie Iskra
ul. 3 Maja 1-3
62-500 Konin


Numer konta bankowego
tylko dla Szkółki “Iskierki”, Przedszkola “Iskiereczki” oraz “Pierwszy Nurek w SP3”

43 1600 1462 1030 5738 6000 0001


Uwagi

– jeden przelew może zawierać opłatę tylko za jednego uczestnika.
– prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Szkółki Pływackiej,
– opłaty zawierają wszystkie koszty uczestnictwa w zajęciach w tym m.in. wejścia na basen uczestników i opłatę za prowadzenie zajęć,
– opłata uiszczana jest z góry w terminach zgodnie z tabelą opłat zamieszczoną poniżej płatna na podane konto,
– opłata za jedną edycję może być podzielona jedynie na dwie równe raty
– opłaty są stałe niezależnie od rzeczywistej liczby obecności dziecka na zajęciach
– zajęcia, które nie odbyły się z winy organizatora będą odrabiane w innych terminach
– dla grup dziecięcych i młodzieżowych pojedyncze nieobecności na zajęciach można odrobić w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu z instruktorem czy jest taka możliwość.
– w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą i trwającej powyżej 30-stu bezpośrednio następujących po sobie dni jest możliwość ubiegania się o obniżenie opłaty za drugą ratę bieżącej edycji kursu lub opłaty za kolejną edycję. Stosowny wniosek należy złożyć mailowo do Klubu (obowiązuje zaświadczenie lekarskie). Podania o częściowe zwolnienie z płatności za krótszy okres nieobecności lub z przyczyn innych niż choroba (zaświadczenie lekarskie) nie będą rozpatrywane
– rezygnacja z zajęć wymaga przesłania stosownej informacji na maila klubowego do dnia płatności drugiej raty – wpłacona już rata nie jest zwracana. Jeśli płatność została dokonana za całą edycję zostanie zwrócona jedna rata
– zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem podanym na stronie iskrakonin.pl/harmonogram.


Harmonogram i opłaty (sezon 2017/2018)

Termin Liczba zajęć w ciągu edycji Całkowita opłata za jedną edycję Pierwsza rata Druga rata
Szkółka Pływacka Iskierki
Edycja I
od 4.09.2017r.
18 lekcji 300zł 150zł 150zł
płatne do
25.08.2017r.
płatne do
25.08.2017r.
płatne do
25.11.2017r.
Edycja II
od 22.01.2018r.
18 lekcji 300zł 150zł 150zł
płatne do
12.01.2018r.
płatne do
12.01.2018r.
płatne do
25.03.2018r.
Pływackie Przedszkole Iskiereczki
Edycja I
od 4.09.2017r.
18 lekcji 380zł 190zł 190zł
płatne do
25.08.2017r.
płatne do
25.08.2017r.
płatne do
25.11.2017r.
Edycja II
od 22.01.2018r.
18 lekcji 380zł 190zł 190zł
płatne do
12.01.2018r.
płatne do
12.01.2018r.
płatne do
25.03.2018r.

PIERWSZY NUREK w SP3

Kkurs nauki pływania dla klas I – III uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie

Termin Zapisy Liczba zajęć w ciągu edycji Całkowita opłata za jedną edycję
Edycja I
od 22.09.2017r.
zapisy do 19.09.2017r. 14 lekcji 70zł
płatne do
22.09.2017r.
Edycja II
od 22.01.2018r.
zapisy do 22.12.2017r. 14 lekcji 70zł
płatne do
12.01.2018r.

Oferta dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych i grup zorganizowanych

Program Jednorazowa opłata za jedną grupę za cały program
Iskierki – Pierwszy nurek (12 lekcji) 1500zł

 
Uwagi do oferty dla grup:
– czas trwania zajęć to 45 min.
– jedna grupa to 10 uczestników,
– deklaracja przystąpienia do programu zobowiązuje do uczestniczenia w zajęciach w całym programie,
– opłaty zawierają koszty uczestnictwa w zajęciach w tym m.in. wejścia na basen uczestników i opłatę za prowadzenie zajęć – nie obejmuje natomiast ew. kosztów transportu i opieki nad grupami poza zajęciami na niecce basenu.footer © Iskra Konin 2016