Klauzula RODO

Klauzula informacyjna RODO
dla przedstawiciela ustawowego małoletniego (rodzica)

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Konińskie Towarzystwo Pływackie ISKRA, ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin, tel.: +48 537 747 189, iskrakonin.pl, e-mail: klub@iskrakonin.pl, NIP: 665-29-85-806 REGON: 301926902, dalej zwane “Administratorem”

2. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, jak również firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, pocztowe, transportowe; podmioty zewnętrzne wspierające Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizujące usługi informatyczne lub marketingowe. Cześć danych (PESEL oraz zdjęcie) są udostępniane do Polskiego Związku Pływackiego oraz Polskiego Związku Triathlonu, w celu wyrobienia licencji zawodniczych.

3. Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 z kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”);
  • wypełniania obowiązków prawnych związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenia i przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych, na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, w zw. z art. 106e oraz 106g ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zw. z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi jednocześnie prawnie uzasadniony interes administratora danych;
  • wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi jednocześnie prawnie uzasadniony interes administratora danych;
  • w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z działalnością Administratora (Newsletter) – na podstawie Pani/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • w celu prowadzenia rankingów zawodów/osiągnięć sportowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi jednocześnie prawnie uzasadniony interes administratora danych;
  • w celu publikacji zdjęć/filmów z zajęć sportowych/zawodów– na podstawie Pani/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W zakresie realizacji umowy zawartej z Administratorem Pana/Pani dane będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązywania umowy, dochodzenia ewentualnych roszczeń – do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy, co do zasady jest to okres 6 lat. W przypadku przetwarzania danych dla celów administracyjnych – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub złożenia sprzeciwu. W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze do czasu wypełnienia tych obowiązków. Gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda – dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia. Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

5. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych (w ramach usług informatycznych, social media), gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje Standardowe klauzule umowne jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

7. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy z Administratorem.

9. Pana/Pani dane nie będą profilowane, w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje w stosunku do Pana/Pani osoby.footer © Iskra Konin 2016